O programie Erasmusplus

Erasmus+ to program Unii Europejskiej na rzecz edukacji, młodzieży i sportu

Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw: programu „Uczenie się przez całe życie”, młodzieży i sportu oraz programów współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Erasmus + dysponuje budżetem w wysokości około 14.8 miliarda euro.
Do 2020 roku z funduszy europejskich skorzysta ponad 4 miliony osób.
Siedmioletni program ma na celu zwiększenie umiejętności i szans na zatrudnienie oraz promowanie modernizacji systemów kształcenia, szkoleń oraz usług dla dzieci i młodzieży.

Akcja 1: Mobilność edukacyjna

Cele

Międzynarodowe doświadczenie zawodowe jest coraz częściej wymagane przez pracodawców.
Pobyt za granicą w celu kształcenia i szkolenia zawodowego to doskonała okazja do zdobycia międzynarodowych umiejętności zawodowych.
Uczestnicy akcji „Mobilność edukacyjna dla osób fizycznych” w programie Erasmus + dla kształcenia i szkolenia zawodowego będą mieli możliwość zdobycia znaczącego doświadczenia międzynarodowego w ramach projektu mobilności.

Grupy docelowe

Uczniowie

 • Osoby na innych niż studia wyższe kursach zawodowych lub uzupełniających, na przykład:
 • Praktykanci
 • Uczniowe szkół zawodowych
 • Uczniowe szkół branżowych
 • Osoby objęte formalnie zamówionymi kursami kształcenia ustawicznego np. w celu uzyskania tytułu mistrza rzemieślnika, technika itp.
 • Absolwenci wymienionych kursów do dwunastu miesięcy po ich ukończeniu
 • Osoby przygotowujące się do zawodu, jeżeli program stażu jest spójny z programem kształcenia w danym zawodzie.

Czas pobytu: od 2 tygodni do 12 miesięcy

Kadra nauczycielska

Osoby zajmujące się kształceniem zawodowym, na przykład:

 • Instruktorzy
 • Nauczyciele
 • Doradcy zawodowi
 • Szefowie instytucji szkoleniowych
 • POsoby odpowiedzialne za planowanie szkoleń, rozwój personelu i budowanie ścieżki kariery zawodowej

Czas pobytu: od 2 dni do 2 miesięcy

Pobyty zagraniczne kadry edukacyjnej są finansowane w celu zdobycia wiedzy (np. staż zawodowy, obserwacja lub job shadowing, nauka nowych technologii) oraz w celu nauczania.
Mobilność powinna być częścią rozwoju personalnego i organizacyjnego instytucji i powinna być odpowiednio uzasadniona

Działania w ramach Akcji 1 dla osób zajmujących się kształceniem zawodowym

Projekty mobilności to organizowane pobyty edukacyjne w innych krajach europejskich w formie staży zawodowych, okresów szkoleniowych i dokształcania.
W projektach szkolenia zawodowego mogą uczestniczyć zarówno uczniowie jak i pracownicy sektora kształcenia i szkolenia zawodowego.
Projekty mobilności są elastyczne: można je zaprojektować tak, aby spełniały potrzeby edukacyjne docelowych odbiorców.
Projekty są organizowane przez instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego, m in. firmy, izby czy szkoły zawodowe.
Kadra zajmująca się kształceniem zawodowym może również szkolić się za granicą.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Narodowej Agencji

Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Cele

Partnerstwa strategiczne to projekty transnarodowe, których celem jest transfer, rozwój i / lub wdrażanie innowacji i dobrych praktyk
Może to mieć miejsce na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim lub organizacyjnym w zakresie szkolenia zawodowego.
Istnieje możliwość realizacji projektu sektorowo – tj. w ramach sektora szkolenia zawodowego – jak również między sektorami – tj. dotyczące dwóch lub więcej sektorów (np. kształcenie zawodowe, kształcenie dorosłych, uniwersytet, szkoła, młodzież).

Grupy docelowe

 • Firmy
 • Kancelarie
 • Partnerzy społeczni
 • Ośrodki szkoleniowe
 • Ośrodki i organizacje szkolenia zawodowego
 • Szkoły średnie
 • Instytucje wojewódzkie lub gminne
 • Ośrodki i instytucje badawcze
 • Organy władzy
 • Stowarzyszenia
 • Organizacje pozarządowe

Działania w ramach Akcji 2 w obszarze szkolenia zawodowego

Partnerstwa strategiczne oferują organizacjom, firmom, władzom itp. możliwość rozwoju innowacyjnych rozwiązań we współpracy transnarodowej w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://www.erasmusplus.de

Oraz na stronie biur lokalnych:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts/national-erasmus-plus-offices_en